algemene voorwaarden


Om een incident te voorkomen gebruikt Fade Photography algemene voorwaarden, om duidelijkheid en transparantie te bieden aan haar klanten . Indien klant akkoord is gegaan met de opdracht, dan zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Levering- & Betalingsvoorwaarden Fade Photography conform Fotografen Federatie d.d. augustus 2016

1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Beelddrager: de drager waarop een Fotografische werk is vastgelegd, zoals afdruk, of usb stick.
Fotograaf: Lauren Langerak, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Fotografische werk: fotografische werken zoals bedoeld in de Auteurswet of werken die hiermee op één lijn kunnen worden gesteld.
Gebruik: van het werk gebruik maken door het te verveelvoudigen, te publiceren of het te bewerken.
Opdrachtovereenkomst: overeenkomst waarbij de Fotograaf zich jegens de Wederpartij verplicht om Fotografische werken te maken en/of te leveren.
Wederpartij: de partij die deze algemene voorwaarden aangeboden krijgt van de Fotograaf.

2. Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3. Offerte
Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De Fotograaf heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

4. Vergoeding
4.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt de Fotograaf eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.
4.2 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden vergoed

5.Factuur en Betaling
5.1 De Wederpartij zal de factuur van de Fotograaf op onjuistheden controleren. Indien de Wederpartij niet binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan de Fotograaf heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op reclamatie.
5.2 Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.
5.3 De Wederpartij verricht de aan de Fotograaf verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij aan de Fotograaf heeft verstrekt.
5.4 Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 5.2 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij in verzuim en derhalve de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 2%.
5.5 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.
5.6 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met de Fotograaf dan ook.
5.7 Bij ontvangst van de offerte ontvangt de klant een factuur voor een aanbetaling van 25% van het totale afgesproken bedrag (of conform een andere overeenkomst) om de datum van de fotoreportage te reserveren. Betaling van dit bedrag moet binnen 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden en wordt vervolgens verrekend met het resterende bedrag. Deze betaling dient ook binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden gedaan.

6. Annulering
6.1 De klant kan de opdracht uitsluitend schriftelijk annuleren. 
6.2 Bij annulering van de overeenkomst zijn de volgende termijnen en bedragen van toepassing: – Bij annulering van de fotoreportage/trouwreportage wordt de aanbetaling niet terugbetaald
– Bij annulering binnen 4 weken voor de datum van de fotoreportage wordt de aanbetaling niet terugbetaald en dient 50% van het resterende, afgesproken bedrag voor de fotoreportage/trouwreportage te worden voldaan door de klant.
– Bij annulering binnen 2 weken voor de datum van de fotoreportage wordt de aanbetaling niet terugbetaald en dient 100% van het resterende, afgesproken bedrag voor de fotoreportage/trouwreportage te worden voldaan door de klant. 
6.3 In het geval van een bruidsreportage waarbij Fade Photography door onvoorziene omstandigheden niet in persoon aan de overeenkomst kan voldoen, zorgt zij voor, zover redelijkerwijs mogelijk, een vervangende fotograaf. 
6.4 In het geval van een gewone fotoshoot waarbij Fade Photography door onvoorziene omstandigheden niet in persoon aan de overeenkomst kan voldoen, zal zij in overleg met de klant een nieuwe datum plannen.
6.5 In het geval van een bruidsreportage waarbij Fade Photography door gegronde redenen niet aan de overeenkomst kan voldoen, hoeft Fade Photography geen aanvullende schadevergoeding te betalen aan de klant. 
6.6 Wanneer er sprake is van overmacht, waarbij de maatregelen van de overheid een rol spelen, spreekt Fade Photography met de klant een nieuwe datum voor de overeenkomst af en wordt de opdracht opgeschort. 
6.7 Wanneer er sprake is van overmacht, waarbij de maatregelen van de overheid een rol spelen, en er opschorting van de opdracht redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt de opdracht ontbonden. De gemaakte kosten door Fade Photography worden door de klant vergoed, mits Fade Photography deze kosten kan bewijzen.

7. Klachten
7.1. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 7 werkdagen na levering van de Fotografische werken, schriftelijk aan de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf zal er alles aan doen om dit op te lossen.
7.2. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.
7.3 Het schriftelijk mededelen van een klacht ontslaat de Wederpartij niet van zijn betalingsverplichtingen jegens de Fotograaf.

8. Opdracht
8.1 Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de Fotograaf zich jegens de Wederpartij verbindt om Fotografische werken te maken en/of te leveren.
8.2 Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van de Fotograaf. Deze aanvaarding kan mede blijken uit het sturen door de Fotograaf aan de Wederpartij van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de Wederpartij aan zich wordt gehouden of bij gebreke daarvan, uit de feitelijke wetenschap en gedogen van de Wederpartij van het uitvoeren van werkzaamheden door de Fotograaf overeenkomstig de offerte.
8.3 De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
8.4 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de Fotograaf volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie de Fotograaf werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen, inclusief modellen en stylisten.

9. Levering
9.1 Fade Photography is verantwoordelijk voor de selectie van de geleverde bestanden. 
9.2 Fade Photography zal nooit onbewerkte of ‘RAW’ bestanden leveren. Alle afbeeldingen worden zorgvuldig nabewerkt zoals het aanpassen van verlichting, kleur en contrast. Deze nabewerking is een essentieel onderdeel van de werkwijze van Fade Photography. 
9.3 Aanvullende nabewerkingen, zoals de aanpassing van elementen in de afbeeldingen, zijn mogelijk na overleg en tegen extra kosten. 
9.4 De levering van fotografisch werk vindt plaats op het adres van Fade Photography. Fotografisch werk dat verstuurd wordt, is voor eigen risico van de klant vanaf het moment van verzenden. 
9.5 Leveringsperioden zijn gebaseerd op schattingen en afhankelijk van de betrokken leveranciers. Fade Photography zal uiteindelijk de afbeeldingen binnen 8 weken na de fotoreportage / trouwdatum afleveren. 
9.6 Wanneer de klant zijn goedkeuring heeft gegeven voor het albumontwerp, zal het album worden besteld door Fade Photography. Wanneer een bestelling is geplaatst, kunnen wijzigingen niet meer worden verwerkt. 
9.7 Nadat een bestelling is geplaatst, wordt het album binnen ongeveer zes weken afgeleverd. Fade Photography zal de klant informeren bij verlengde leveringsperioden. 
9.8 Trouwalbums worden besteld na goedkeuring en pas geleverd nadat de betaling is ontvangen.

10. Auteursrecht
10.1 Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de fotograaf.
10.2 De Fotografische werken mogen door de Wederpartij slechts worden gebruikt binnen de privésfeer en op social media worden gedeeld in de beperkte kring van familie en vrienden.
10.3 Toestemming voor publicatie of verveelvoudiging door de Wederpartij van een Fotografisch werk wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van en licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven.
10.4 De klant aanvaardt en gaat akkoord dat Fade Photography de eigenaar is van alle afbeeldingen die zijn ontwikkeld en / of de werken die beschikbaar zijn gesteld in het kader van de opdracht. 
10.5 De cliënt mag de afbeeldingen op Social Media delen, mits de naam Fade Photography genoemd wordt. 
10.6 In het kader van ‘droit moral’ (de morele rechten van Fade Photography), mag de klant de fotografische beelden zelf niet bewerken. 
10.7 De klant stemt ermee in dat Fade Photography de fotografische afbeeldingen kan gebruiken voor haar eigen portfolio, website, blog, voor commerciële doeleinden of via internet, afdrukken, wedstrijden of publicaties op (bruiloft)blogs. De klant ontvangt hiervoor geen betaling voor het gebruik van deze afbeeldingen. 
10.8 In het geval dat een klant fotografisch werk zou willen publiceren op bijvoorbeeld een (bruiloft)blog, moet de klant vooraf Fade Photography raadplegen. 
10.9 Elk gebruik van fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht van Fade Photography

11. Aansprakelijkheid Fotograaf
De Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

12. Klachten
12.1 Klachten ten aanzien van het geleverde werk moeten zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Malou von Baumhauer Photography worden gemeld, maar uiterlijk binnen 10 dagen na levering van de fotografische werken. 
12.2 Fade Photography werkt met een gekalibreerde computerweergave voor optimaal bewerken en corrigeren van kleur, wat resulteert in een minimale hoeveelheid kleurverschil in de producten. Er wordt begrepen dat de klant op zijn computerscherm een verschil in kleuren of helderheid kan ervaren als deze weergave niet is gekalibreerd. Om deze reden zal Fade Photography niet verantwoordelijk zijn als het uiteindelijke product verschilt van de kleur die wordt weergegeven op het scherm van de klant.

13. Rechts- en forumkeuze
13.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
13.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Fade Photography
Antwerpenstraat 84
4826 HD Breda

info@fadephotography.nl
www.fadephotography.nl